top of page

Sesh AB Privacy Policy

Sesh Medlemsvillkor

PERSONUPPGIFTSPOLICY

 

ALLMÄNT 

Sesh AB registrerar och behandlar kundens personuppgifter. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Begreppet “personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person.

Sesh AB är personuppgiftsansvarig vilket innebär ansvar för behandlingen av dina uppgifter, och även personuppgiftsbiträde.

 

RÄTTSLIG GRUND FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

 

ÄNDAMÅL MED PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att Sesh AB skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig.

Fullgörandet kan bestå av att t.ex. leverera den tjänst eller de tilläggstjänster som du beställt, samt att vid åberopat behov kunna genomföra kundadministration och kundvård.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet. 

Om du aktivt samtycker till att ta emot direktmarknadsföring kommer dina personuppgifter användas för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från Sesh.

Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas som underlag för marknads- och kundanalyser samt riskhantering och statistik för att utveckla Sesh utbud och service.

Du kan när som helst avregistrera dig från, eller justera vilka erbjudanden du erhåller från Sesh.

Vi sparar endast uppgifter om födelsedatum när du registrerar dig som medlem. Personnummer är inte obligatoriskt. Födelsedatum används för att säkerställa att köparen uppnått lägsta ålder för beställd tjänst samt för att upprätthålla den säkerhet som krävs vid betalningstransaktioner över webben vid försäljning av evenemangsbiljetter. Födelsedatum används i statistik syfte för att förbättra Sesh system samt för att skapa bättre och mer relevanta erbjudanden.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN

Arrangören behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till; namn, födelsedatum, adress, e-postadress och telefonnummer.

Personuppgifterna lämnar du själv i samband med skapande av medlemskap på thelastsesh.com.

När du lämnar personuppgifter om andra personer måste du vara säker på att dessa personer samtycker till det och att du har tillåtelse att lämna uppgifterna. Om lämpligt bör du även försäkra dig om att dessa förstår hur deras personuppgifter kan komma att användas enligt denna personuppgiftspolicy.

Att lämna ifrån sig personuppgifter är frivilligt, men Sesh AB kan inte tillhandahålla dig medlemskap om du inte lämnar dina personuppgifter.

 

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Genom skapande av medlemskap och/eller beställning av tjänst genom Sesh medger du att dina personuppgifter kommer att lagras av Sesh databas i tre år.

Om du inom tre år från senaste beställning gör en ny beställning via Sesh kommer dina personuppgifter att sparas i ytterligare tre år från det nya köptillfället.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att komplettera och uppdatera dina personuppgifter genom inhämtning från kommersiella och offentliga register.

 

VILKA SOM KAN KOMMA ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTERNA

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Sesh AB. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av Sesh  samarbetspartners på evenemangsorten samt av Sesh anlitade leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EU och EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

 

SAMTYCKE

Genom att aktivt godkänna våra villkor på thelastsesh.com samtycker du till insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna skrivelse.

 

DINA RÄTTIGHETER

Vi är skyldiga att på din begäran rätta, komplettera, blockera eller radera felaktiga personuppgifter.

Den som har lämnat samtycke till att personuppgifter behandlas, har också rättigheten att återkalla detta samtycke. Om du önskar återkalla ditt samtycke, invända mot vår behandling eller anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är nödvändig för de angivna ändamålen, kan du begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling via kontakt med Sesh AB.

Via thelastsesh.com kan du även hantera dina samtycken till direktmarknadsföring.

För personuppgifter som krävs för att kunna leverera och genomföra en beställd tjänst, och ledtid för eventuella reklamationer, försäkringar och administration, kommer berörda personuppgifter att raderas ett år efter sista genomförda aktivitet eller evenemang kopplat till din beställning.

Du kan även kontakta Sesh kundtjänst på hello@thelastsesh.com om du önskar hjälp med någon av ovanstående åtgärder.

Vi är skyldiga att gratis, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Denna information lämnas i ett s.k. registerutdrag.

Skicka den skriftliga begäran till:

hello@thelastsesh.com

Vi förbehåller oss rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Sesh AB, org. nr. 559248-4702, Borgarfjordsgatan 21A, 16453 Kista, hello@thelastsesh.com är personuppgiftsansvarig i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

 

PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Sesh AB, org. nr. 559248-4702, Borgarfjordsgatan 21A, 16453 Kista, hello@thelastsesh.com är personuppgiftsbiträde i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

Revision 1.0 - 2022-11-17

bottom of page